Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie
Logo Wyższa Szkoła Gospodarki

Dorobek

Europa Wschodnia, w tym zwłaszcza Ukraina, zajmuje szczególne miejsce w strategii międzynarodowej Wyższej Szkoły Gospodarki. Współpraca z partnerami z tego obszaru, działania na rzecz obywateli tych krajów oraz inicjatywy realizowane bezpośrednio na terenie Ukrainy, były podejmowane od końca lat 90-tych. Uczelnia zdobyła w tym czasie szerokie, wieloaspektowe doświadczenia dotyczące tego obszaru geograficzno-kulturowego oraz rozwijała swój dorobek kooperacyjny.

 

Współpraca międzyinstytucjonalna

Wiele działań miało ścisły związek z polityką polskich instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia między innymi podejmowała inicjatywy Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w związku z działalnością Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct, realizowała zadania zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz aktywnie włączała się w budowanie relacji międzynarodowych samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy oraz Torunia czy Ełku, szczególnie w ramach współpracy z ich regionami i miastami partnerskimi.

Najlepszym przykładem skutecznych działań jest strategiczna, ponad 10-letnia, współpraca z miastem Krzemieńczuk i jego jednostkami organizacyjnymi, jako miastem partnerskim Bydgoszczy. Ponadto wiele aktywności jest podejmowanych w ścisłej relacji z partnerami pozarządowymi oraz branżowym, takimi jak Fundacja Gaudeamus, Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, w szczególności w zakresie kulturalno-oświatowym czy proprzedsiębiorczym i badawczo-rozwojowym.

Rezultatem wieloletniej aktywności są ścisłe i strategiczne relacje z partnerami ukraińskimi – począwszy od instytucji akademickich, poprzez organizacje społeczne na jednostkach publicznych kończąc.

Wśród najważniejszych projektów kooperacyjnych należy wymienić:

 • programy podwójnego dyplomowania;
 • systemowe projekty naukowe i wdrożeniowe, np. „Akademicki Program na Rzecz Bezpieczeństwa na Wodą” czy „Transgraniczny Program Badań Kulturowych”;
 • programy wymiany akademickiej, od 2014 r. realizowane w ramach specjalnego programu „Copernicus”;
 • sieć centrów kultury i języka polskiego;
 • program promocji turystycznej realizowany przy współpracy m.in. z Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Izbą Turystyki;
 • program „Odkryta Europa” dla szkół średnich oraz innych instytucji oświatowych;
 • Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości.

Wiele nowych inicjatyw związanych jest z wsparciem Konsulatu Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy, który w 2015 roku ma objąć Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki.

 

Współpraca międzyuczelniana

WSG obecnie współpracuje z 148 uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi lub naukowymi z 34 państw, położonych na czterech kontynentach. Z państw europejskich szczególnie miejsce zajmuje Ukraina. Współpraca prowadzona jest niemal od początku powstania Uczelni, obecnie z 14 uczelniami zarówno z zachodniej, jak i ze wschodniej części tego kraju. W Uczelni studiuje 370 obcokrajowców, z tego przeważającą większość,w liczbie 337 stanowią obywatele Ukrainy. Spośród 15 pracowników pochodzących z zagranicy, 4 to obywatele Ukrainy zatrudnieni na stanowiskach profesorów wizytujących. Poza zaawansowaną współpracą z uczelniami na Ukrainie, Wyższa Szkoła Gospodarki nawiązała partnerstwa z licznymi uczelniami na Wschodzie. Wśród nich wymienić można uczelnie na Białorusi, w Gruzji, Kazachstanie, Rosji czy Turcji. Pełna lista partnerów WSG dostępna jest na stronie Działu Spraw Międzynarodowych WSG.

Uczelnia uczestniczy w wymianie studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+, jest liderem i partnerem w dwóch kursach intensywnych, a w Uczelni od 2008 r. odbywa sie finał  konkursu pn. “WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup”, w którym uczestniczą drużyny studentów z kilku państw, z dwóch kontynentów. Jednym z ważnych elementów pozyskiwania studentów z zagranicy jest krzewienie kultury polskiej i nauczanie języka polskiego.

 

Program „Visiting Professor”

Program “Visiting Professor” funkcjonuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy już od wielu lat. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju potencjału dydaktycznego Uczelni oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej skierowanej do studentów naszej Uczelni poprzez urozmaicenie programu i form prowadzonych zajęć. Dzięki uczestnictwu w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy – uznanych ekspertów w swoich dziedzinach – studenci mają możliwość poznania różnych, często innowacyjnych metod nauczania oraz innego spojrzenia na zagadnienia dotyczące interesującej ich tematyki. Ponadto, ze względu na fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, studenci zyskują możliwość zwiększenia swoich kompetencji językowych poprzez poszerzenie słownictwa związanego z konkretnymi dziedzinami nauki.

W roku akademickim 2013/2014 jako Visiting Professors z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy współpracowało 18 wykładowców – specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki, pochodzących m. in. z Niemiec, Wielkiej Brytani, Czech, Węgier, Rosji, Ukrainy czy Włoch.
W związku z faktem, że zajęcia prowadzone przez profesorów za spotykają się z dużą aprobatą i zainteresowaniem studentów, Uczelnia postanowiła zintensyfikować działania w ramach programu „Visiting Professor” i oprócz kontynuacji współpracy z dotychczasowymi profesorami wizytującymi, włączyć do współpracy również kolejnych zagranicznych wykładowców.

Wśród wykładowców z Europy Wschodniej, stale współpracujących z Uczelnią w ramach programu, wymienić można:

 • prof. dr hab. Grzegorz Monastyrski (Ukraina)
 • prof. dr hab. Anatoli Chycharau (Białoruś)
 • prof. Alexander Kozlov (Rosja)
 • prof. Yuri A. Briskin (Ukraina)
 • prof. Pristupa Eugene Nykodymovych (Ukraina)
 • dr Svetlana Kashuba (Ukraina)

 

Centra Kultury i Języka Polskiego WSG w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

28 lutego 2015 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Suchumskim w Tbilisi otworzyła Centrum Kultury i Języka Polskiego w Gruzji.

Ma to na celu integrację naszych krajów i edukację społeczności Gruzińskiej w zakresie naszej kultury i języka. W centrum będzie można:
     - uczyć się języka polskiego
     - poznawać polską kinematografią
     - zaznajamiać się z klasykami polskiej muzyki
     - ćwiczyć swoje umiejętności językowe w oparciu o polskie książki

 

Centrum Polskiej Kultury, Języka i Stosunków Gospodarczych w Krzemieńczuku

16 maja 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie CENTRUM POLSKIEJ KULTURY, JĘZYKA I STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od wielu lat współpracuje z Asocjacją Wsparcia Biznesu Międzynarodowego i Rozwoju (ASMBR). Centrum, które zostało powołane przez WSG i partnerów za granicą na Ukrainie ma na celu:

 • Propagowanie języka polskiego i kultury polskiej oraz kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej młodzieży uczącej się i osób mieszkających w Ukrainie
 • Rozpowszechnianie informacji o gospodarczym, a także społeczno-politycznym życiu Polski, promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, współczesnej kultury i sztuki. 
 • Stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną, wykładowców i nauczycieli, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 • Doradztwo i wsparcie metodologiczne dla pracowników nauki, edukacji i kultury w obu krajach.
 • Prezentacja polskiej twórczości oraz promowanie dokonań wybitnych polskich artystów.

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie edukacji i kultur kształtować się będzie poprzez poszerzanie kontaktów między uczelniami, organizacjami i instytucjami obu państw. 

PARTNERZY CENTRUM

Miasto Bydgoszcz

«Кременчуг Инвест»

 1. Мельник Андрей Васильевич, директор КП «Кременчуг Инвест» (dyrektor КP «Kremenchuk Invest»)
 2. prof., PhD Москалик Геннадий Фёдорович, начальник Управления образования исполкома Кременчугского городского совета (Naczelnik Departamentu Edukacji Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej w Krzemieńczuku)
 3. prof., PhD Никифоров Владимир Валентинович, первый проректор Кременчугского национального университета им. М. Остроградского (Pierwszy Prorektor Narodowego Uniwersytetu im. M. Ostrogradzkiego w Krzemieńczuku)
 4. Усанова Ольга Петровна, начальник Управления по вопросам семьи, детей и молодёжи исполкома Кременчугского городского совета (Naczelnik Departamentu ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej w Krzemieńczuku)

ОО «ASMBR» (APIBD)

 1. Брижаха Константин Григорьевич, первый вице-президент «АСМБР» (pierwszy wiceprezydent «ASMBR»)
 2. prof. WSG, PhD Кашуба Светлана Владимировна, уполномоченный «КУЭИТУ» по международному сотрудничеству (Pełnomocnik KUEITU ds. współpracy międzynarodowej)
 3. Процько Игорь Викторович, главный специалист Управления образования исполкома Кременчугского городского совета (Departamentu Edukacji Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej w Krzemieńczuku
 4. PhD Коваленко Владимир Николаевич, депутат Автозаводского районного совета г. Кременчуг (radny Rady Dzielnicy Awtozawodzka w Krzemieńczuku)

 

Rosyjsko - Polskie Centrum Kultury, Nauki i Edukacji w Kaliningradzie

19 maja 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy a Kaliningradzką Filią "Sankt-Peterburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy" dotycząca ROSYJSKO-POLSKIEGO CENTRUM KULTURY, NAUKI I EDUKACJI.

Założeniem danego Centrum  jest popularyzacja języka i kultury polskiej w obwodzie Kaliningradzkim oraz popularyzacja języka i kultury rosyjskiej na terytorium Polski,  nauczanie języka polskiego i polskiej kultury mieszkańców Rosji, jak i nauczanie języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury mieszkańców Polski.

 

Centrum Kultury i Języka Ukraińskiego w Bydgoszczy

Cele:

 • popularyzacja kultury i języka ukraińskiego w Polsce,
 • tworzenie mechanizmów integracji młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • promowanie komunikacji interpersonalnej w języku ukraińskim i polskim (bez pośrednictwa języków trzecich) jako narzędzia integracji społeczno-kulturalnej oraz współpracy gospodarczej,
 • zachęcanie do podejmowania systemowych badań kulturowych i filologicznych o aplikacyjnym charakterze,
 • profesjonalizacja posługiwania się ukraińskim jako językiem kontaktów instytucjonalnych i biznesowych (tłumaczenia przysięgłe, języki specjalistyczne).

Działania:

 • stworzenie warunków do nauki języka ukraińskiego, w różnych formach dopasowanych do możliwości odbiorców,
 • wspieranie wprowadzania języka ukraińskiego do nauczania w systemie oświaty (język obcy do wyboru) oraz na poziomie akademickim (lektoraty, kursy specjalistyczne),
 • tworzenie wyodrębnionych zasobów bibliotecznych i udostępnianie ich zainteresowanym,
 • promowanie języka ukraińskiego jako narzędzie komunikacji biznesowej,
 • przygotowanie zespołu tłumaczy języka specjalistycznego, w tym tłumacza przysięgłego,
 • delegowanie do egzaminów ministerialnych na tłumacza przysięgłego,
 • podjęcie starań, mających na celu opracowanie certyfikatów języka ukraińskiego, w ramach uznanych certyfikatów kwalifikacyjnych (TELC itp.).

Inicjatywy:

 • współpraca z instytucjami akademickimi w zakresie kursów w języku ukraińskim,
 • program wymiany studenckiej i akademickie kursy intensywne dla młodzieży akademickiej,
 • specjalistyczny program studiów podyplomowych związanych z programem podwójnego dyplomowania,
 • centrum tłumaczeń specjalistycznych,
 • dopasowanie narzędzi e-learnigowych do nauczania języka ukraińskiego,
 • pilotażowy program badawczy z zakresu badań kulturowych i socjolingwistycznych,
 • integracyjne szkoły letnie języka i kultury,
 • wyjazdy studyjne do Ukrainy.

Współpraca:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • konsulat honorowy Ukrainy w Bydgoszczy,
 • ośrodki akademickie,
 • placówki oświatowe,
 • instytucje otoczenia biznesu (Sejmik Gospodarczy WK-P),
 • Związek Ukraińców w Polsce,
 • Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych MSZ w Bydgoszczy,
 • Punkt informacyjny Komisji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bydgoszczy.

 

Międzynarodowe warsztaty

Aktywne wakacje? Zgłoś się na warsztaty!

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT


Centrum Partnerstwa Wschodniego
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz