Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie
Logo Wyższa Szkoła Gospodarki

Instytut Europejski

Jedną z podstawowych idei, jaką kieruje się Wyższa Szkoła Gospodarki jest łączenie i integrowanie oraz dzielenie się doświadczeniem wypracowanym przez 25 lat istnienia na rynku polskim.

Od wielu lat aktywnie współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami tworząc innowacyjne struktury, dzięki którym jakość oferowanych przez nas produktów edukacyjnych utrzymuje się na najwyższym europejskim poziomie. Instytut Europejski im. Mikołaja Kopernika to kolejna nowatorska inicjatywa, rozszerzająca horyzonty europejskiej współpracy nie tylko tej akademickiej, lecz także gospodarczej, kulturowej i społecznej.

Instytut Europejski im. Mikołaja Kopernika to międzywydziałowa jednostka organizacyjna z siedzibą w Bydgoszczy, do której podstawowych zadań należy:

  • nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni na Ukrainie. Korelacja z działaniami na terenie całej Europy Wschodniej oraz Bliskim Wschodzie, w szczególności w zakresie oferty edukacyjnej lub badawczej opierającej się na języku rosyjskim,
  • koordynacja współpracy prowadzonych na fundamencie relacji partnerskich instytucji z Ukrainy z jednostkami WSG,
  • inicjowanie i rozbudowa struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z partnerami ukraińskimi i partnerami z innych krajów Europy Wschodniej,
  • przeprowadzanie badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach, z którymi związane są kierunki studiów prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni oraz w zakresie twórczości naukowej, w tym publikacji dzieł naukowych,
  • koordynowanie prac prowadzonych w ramach projektów przez sieci tematyczne lub przez konsorcja, w których udział będzie brała Uczelnia

W ramach Instytutu Europejskiego funkcjonować będą cztery podstawowe centra:

Centrum Kursów Przygotowawczych (CKP) -  którego celem ma być przygotowanie pochodzących z Ukrainy kandydatów na studia do podjęcia studiów prowadzonych przez jednostki podstawowe WSG funkcjonujące w Polsce.  Przewiduje się w związku z tym prowadzenie tzw. kursów podstawowych, które pogłębiać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu planowanego kierunku studiów oraz tzw. kursów przygotowawczych, które ukierunkowane będą na polepszenie stopnia przystosowania do podjęcia i kontynuowania studiów w Polsce. 

Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) - które będzie prowadziło kursy językowe, przygotowujące do podjęcia studiów w języku polskim. W jednostka CKiJP stanowić będzie podstawę do utworzenia  Centrum Kultury i Języków Europy Środkowej, w którym będzie prowadzone nauczanie innych języków obcych niż polski - głównie języki słowiańskie, w których studenci chcą podejmować studia za granicą, zwłaszcza w krajach UE.   Obok nauczania języka polskiego dla obcokrajowców CKiJP prowadzić będzie certyfikację znajomości języka polskiego -  w tym certyfikację dla nauczycieli -  jak także udzielać będzie akredytacji dla szkół językowych działających na Ukrainie. Zadaniem CKiJP będzie także utworzenie programu współpracy edukacyjno-kulturowej z instytucjami kultury oraz współpracy ze szkołami - zwłaszcza tymi które działają wśród mniejszości polskiej lub prowadzących nauczanie języka polskiego. 

Centrum Współpracy Akademickiej (CWA) - odpowiedzialne za rozszerzenie, intensyfikację, koordynację i pogłębienie współpracy WSG z uczelniami ukraińskimi.  Do najważniejszych zadań jednostki należeć będzie: realizacja programów podwójnego dyplomowania, akredytowanie programów kształcenia innych uczelni ukraińskich, wspólne programy edukacyjne, w tym na poziomie studiów podyplomowych, szkolenia dla kadry akademickiej oraz staże naukowe, a także staże dla studentów oraz współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektów ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia, jakości studiowania, standardów programowych, metod weryfikacji kompetencji studentów, a także administracyjna obsługa nostryfikacji dyplomów stopni naukowych kadry potencjalnych nauczycieli akademickich, która zdobywała stopnie na Ukrainie ( nie podlegające uznaniu ich równoważności ze stopniami zdobytymi w Polsce na podstawie umów międzynarodowych).                  

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP) - które będzie odpowiadać za współpracę WSG - w tym samego Instytutu - z partnerami biznesowymi z Ukrainy. Uczelnia posiada znakomicie zorganizowane jednostki dedykowane nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w siedzibie Uczelni. Wypracowano model nawiązywania kontaktów uczelni z biznesem, kojarzenia partnerów akademickich i biznesowych oraz identyfikacji potrzeb przedsiębiorców. Model ten zamierza się zastosować w odniesieniu do przedsiębiorstw ukraińskich. Ponadto chodzi także o działania mające na celu inkubację przedsiębiorczości, prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i przedstawicieli firm, rozwój postaw przedsiębiorczych wśród ogółu społeczeństwa, w tym ukraińskiej młodzieży szkolnej i akademickiej.

www.ei.byd.pl

Międzynarodowe warsztaty

Aktywne wakacje? Zgłoś się na warsztaty!

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT


Centrum Partnerstwa Wschodniego
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz